تحصیل در رشته مدیریت کسب و کاردانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
Business Administration
نام رشته : مدیریت کسب و کار
دانشگاه: تراورگاتو
شهر: تراورگاتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

جنوا
Finance
نام رشته : اقتصاد
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ترنتو تحصیل در ایتالیا
European Master in Business Studies
نام رشته : ارشد اروپا در مطالعات بازرگانی
دانشگاه: ترنتو
شهر: ترنتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
Business Administration
نام رشته : مدیریت کسب و کار
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه میلان بیکوکا تحصیل در ایتالیا
Management
نام رشته : مدیریت
دانشگاه: بیکوکا
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه باری تحصیل در ایتالیا
Marketing
نام رشته : بازاریابی
دانشگاه: باری
شهر: باری
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
Accounting and Finance
نام رشته : حسابداری و اقتصاد
دانشگاه : بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی