تحصیل در رشته های اقتصاددانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
Finance and Banking F
نام رشته : امور مالی و بانکی
دانشگاه: تراورگاتو
شهر: تراورگاتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
Finance and Banking
نام رشته : امور مالی و بانکی
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
Economic
نام رشته : اقتصاد
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه کاتولیک میلان تحصیل در ایتالیا
Banking and Finance
نام رشته :امور مالی و بانکی
دانشگاه: کاتولیک
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پاویا تحصیل در ایتالیا
Economics, Finance and Integration
نام رشته : اقتصاد ، دارایی و ادغام بین المللی
دانشگاه: پاویا
شهر: پاویا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
Economics and Finance
نام رشته : اقتصاد و دارایی
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بوککنی میلان تحصیل در ایتالیا
Economics and Finance
نام رشته : اقتصاد و دارایی
دانشگاه : بوککنی
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بوککنی میلان تحصیل در ایتالیا
Accounting Financial Management
نام رشته : حسابداری ، مدیریت و امور مالی
دانشگاه: بوککنی
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه فلورانس تحصیل در ایتالیا
Finance and Risk Management
نام رشته : امور مالی و مدیریت ریسک
دانشگاه: فلورانس
شهر: فلورانس
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی