تحصیل در رشته های تجارت بین المللدانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
Business Administration
نام رشته : مدیریت کسب و کار
دانشگاه: تورورگاتا
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه کاتولیک میلان تحصیل در ایتالیا
Global Business Management
نام رشته : مدیریت تجارت جهانی
دانشگاه: کاتولیک
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
Economics
نام رشته : ;اقتصاد
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ترنتو تحصیل در ایتالیا
MIM-International Managemnt
نام رشته : مدیریت بین الملل
دانشگاه: ترینتو
شهر: ترینتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بوککنی میلان تحصیل در ایتالیا
International Management
نام رشته : مدیریت بین الملل
دانشگاه: بوکونی
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی