تحصیل در رشته های مدیریت ریسکدانشگاه کاتولیک میلان تحصیل در ایتالیا
Managements
نام رشته : مدیریت
دانشگاه: ;کاتولیک
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

جنوا
Engineering for Natural risk Management
نام رشته : مهندسی برای مدیریت ریسک طبیعی
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

جنوا
Safety Engineering for Transport, Logistics, and Production
نام رشته :مهندسی ایمنی برای حمل و نقل ، تدارکات و تولید
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Civil Engineering for Risk Mitigation
نام رشته : مهندسی عمران برای کاهش خطر
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه فلورانس تحصیل در ایتالیا
Finance and Risk Management
نام رشته : امور مالی و مدیریت ریسک
دانشگاه: فلورانس
شهر: فلورانس
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی