تحصیل در رشته های هوش تجاری و تجزیه و تحلیل /h4>دانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
Business Administration
نام رشته : مدیریت کسب و کار
دانشگاه: تورورگاتا
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پاویا تحصیل در ایتالیا
International Business and Entrepreneurship
نام رشته : تجارت و کارآفرینی بین المللی
دانشگاه: پاویا
شهر: پاویا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ترنتو تحصیل در ایتالیا
European Master in Business-EMBS
نام رشته : ;کارشناسی ارشد اروپا در تجارت
دانشگاه: ترنتو
شهر: ترنتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه میلان بیکوکا تحصیل در ایتالیا
Data Science and Business Analytics
نام رشته : علوم داده و تجزیه و تحلیل تجارت
دانشگاه: بیکوکا
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی