تحصیل در رشته های کارآفرینیدانشگاه کاتولیک میلان تحصیل در ایتالیا
Food Processing - Innovation and Tradition
نام رشته : فرآوری مواد غذایی - نوآوری و سنت
دانشگاه: کاتولیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
Entrepreneurship and Innovation
نام رشته : مدیریت کارآفرینی
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ترنتو تحصیل در ایتالیا
Innovation Management
نام رشته : مدیریت نو آوری
دانشگاه: ترینتو
شهر: ترینتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Industrial Production and Technological Innovation
نام رشته : تولید صنعتی و نوآوری فناوری
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه کاتولیک میلان تحصیل در ایتالیا
Food Processing - Innovation and Tradition
نام رشته : فرآوری مواد غذایی - نوآوری و سنت
دانشگاه: کاتولیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سالرنو تحصیل در ایتالیا
Business Innovation and Informatics
نام رشته : نوآوری و انفورماتیک کسب و کار
دانشگاه : سالرنو
شهر: سالرنو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
Entrepreneurship and Innovation
نام رشته : کار آفرینی نو آوری
دانشگاه: بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
Food Sciences for Innovation and Authenticity
نام رشته : علوم غذایی برای نوآوری و اصالت
دانشگاه: بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی