تحصیل در رشته معماری فضای بازدانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Urban, Environmental and landscape
نام رشته : شهری،زیست محیطی و چشم انداز
دانشگاه : پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Architecture for Sustainable Design
نام رشته : معماری برای طراحی پایدار
دانشگاه : پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Architcture heritage Preservation and Enhancement
نام رشته: حفظ و ارتقا میراث معماری
دانشگاه : پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Landscape Architecture - land Landscape Heritage
نام رشته : معماری منظر - میراث منظره زمین
دانشگاه : پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Architecture and Urban Design
نام رشته : معماری و طراحی شهری
دانشگاه : پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی