تحصیل در رشته های روابط بین المللیدانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
International Studies
نام رشته : مطالعات بین الملل
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ترنتو تحصیل در ایتالیا
International Security Studies
نام رشته : مطالعات امنیت بین الملل
دانشگاه: ترینتو
شهر: ترینتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ترنتو تحصیل در ایتالیا
MEIS-European and International Studies
نام رشته : مطالعات MEIS - اروپا و بین المللی
دانشگاه: ترنتو
شهر: ترنتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بوککنی میلان تحصیل در ایتالیا
Economics and Management of Government and International
نام رشته : اقتصاد و مدیریت دولت و بین الملل
دانشگاه: بوکونی
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی