تحصیل در رشته مهندسی عمران و ساختدانشگاه پاویا تحصیل در ایتالیا
Civil of Risk From Natural Hazards
نام رشته : عمران برای کاهش از خطرات طبیعی
دانشگاه: پاویا
شهر: پاویا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

جنوا
Engineering for Building Retrofitting
نام رشته :مهندسی برای مقاومت ساختمان
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Civil Engineering
نام رشته : مهندسی عمران
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Architecture Construction & City
نام رشته : ساخت و ساز معماری و شهری
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Civil Engineering For Risk Mitigation
نام رشته : مهندسی عمران برای کاهش خطر
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Civil Engineering
نام رشته : مهندسی عمران
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Building & Architectural Engineering
نام رشته : مهندسی ساختمان و معماری
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی