مقاطع تحصیلی

 
شما می توانید توسط موسسه پیشگام رهپویان دانش پارس در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و پزکشی جهت تحصیل در ایتالیا اقدام نمائید.

مشاورین ما تمام مراحل پذیرش شما را انجام می دهند تا در رشته های مورد نظر تحصیل نمائید